All Collections
Budgets
Prelazak s HRK na EUR
Prelazak s HRK na EUR

Kako prebaciti sve financije na euro

Stjepan Šandor avatar
Written by Stjepan Šandor
Updated over a week ago

Od 1. 1. 2023. Hrvatska će kunu zamijeniti eurom te je preporučljivo napraviti par modifikacija u Productiveu.

Osnovne postavke

Cost rates (Plaće zaposlenika): Svim osobama u vašoj organizaciji potrebno je prebaciti plaće s kuna u eure. Kreirajte im novi cost rate, s datumom početka od 1.1.2023.

Default Currency (Glavna valuta organizacije): Potrebno je promijeniti glavnu valutu organizacije iz kune u euro u Settings > General

Company Currency (Valuta klijenta): Svim svojim klijentima promijenite valutu s kuna u eure. U Contacts - Companies pronađite odgovarajuće kompanije, klikom na menu ikonicu u gornjem desnom kutu, odaberite opciju Edit company. Na prozoru koji se pojavi, promijenite Default currency u EUR.

Rate cards: Ako imate definirane cjenike (rate cards) u HRK, morat ćete ih izmijeniti u EUR. Ovo vrijedi za vaše defaultne rate cards, kao i za rate cards definirane za pojedine partnere - klijente.

Financije i budžeti

Bitno je razlikovati da na budžetima koji su već fakturirani (bilo parcijalno ili u potpunosti) nije moguće promijeniti valutu.

Ovdje razlikujemo dvije procuedure:

Sales Deals i Budgets bez izdanih faktura: Na dealovima i budgetima potrebno je promijeniti valutu iz kune u euro, ali to neće rekalkulirati i vrijednost, već samo naziv

valute. Dakle, ako imate budget od 10.000 HRK, promjenom u eure će taj budget iznositi 10.000 EUR.

Drugim riječima, potrebno je preračunati cijene svih usluga i ručno ih promijeniti (ovo će biti lakše ako ih prethodno definirate kroz cjenik - rate cards).

Recurring budgets: Ako imate recurring budgete(retainere), potrebno im je promijeniti novokreiranim budžetima u 2023. godini valutu na EUR, te će taj budžet i svi budući budžeti biti u valuti EUR.

Budžeti s izdanim fakturama

Nije moguće promijeniti valutu budžeta ako je na tom budžetu izdan račun. Stoga je za takve budžete preporučujemo jednu od navedenih opcija:

1. Kraći budžeti za koje ne očekujete da će još dugo trajati (primjerice, gdje datum budžeta završava u siječnju ili veljači 2023): ove budžete ostavite u kunama te pošaljite fakturu kao i inače. Na PDF-u fakture prikazat će se primarno cijene u eurima, te preračun u kune po tečaju 7,53450.

2. Budžeti s duljim trajanjem i s većim iznosima - moguće ih je podijeliti u dva dijela: prvi budget ostaje u HRK u 2022., a drugi u EUR u 2023.

U ovom primjeru imamo budžet u iznosu od 7500 kn koji je započeo u 2022. godini, vidljivo je da budžet ima utrošeno vrijeme, kao i fakturiran dio iznosa.

Potrebno je duplicirati budžet i ubaciti nove iznose, preračunate u EUR, i ostatak iznosa po svakoj usluzi.

U ovom slučaju se ne prebacuje 10 sati za development i 5 sati za design, već samo ostatak sati koji nije iskorišten na prethodnom budžetu.

Neiskorišteni sati na starom budžetu se trebaju ukloniti, da ne stvaraju višak prihoda koji se neće moći realizirati.

Nakon tog se stari budžet može zatvoriti.

Postavke na PDF-u fakture

U 2022. godini, omogućeno je dvojno iskazivanje cijena na fakturama koje se izdaju iz Productivea. Ukoliko imate uključenu ovu opciju, moguća su dva scenarija:

  • na svim budžetima koji su definirani u HRK, iznosi na fakturama izdanim nakon 1.1.2023. će biti iskazani u EUR kao primarnoj valuti, a u HRK kao sekundarnoj valuti

  • na svim budžetima koji su definirani u EUR, iznosi na fakturama izdanim nakon 1.1.2023. će biti iskazani u EUR kao primarnoj valuti, a u HRK kao sekundarnoj valuti

Kada je uključeno dvojno iskazivanje cijena, ako je račun u HRK, na PDF-u ce se kao primarna valuta prikazati EUR.


Kad netko napravi račun u HRK, prikazati će se dodatna kolona za preračunavanje u EUR po fiksnom tečaju konverzije.

To također omogućava upisivanje vrijednosti u EUR iako je budžet u HRK.

Primjerice, ako postoji stari budžet iz prošle godine koji je u HRK i treba napraviti fakturu za njega na 200 EUR, upisom 200 EUR na fakturu će se iznos automatski preračunati u HRK i kao HRK će se evidentirati na budžetu:

Did this answer your question?